مواد غذایی آجیل و خشکبار
آجیل رفسنجان 2
کرج ، کرج فاز 4 مهر شهر بلوار رزهبان
ماهه 4 اقساط


آجیل رفسنجان
کرج ، کرج چهارراه کارخانه قند نبش چهارراه
ماهه 4 اقساط


آجیل برتر
قزوین ، فلسطین شرقی بعد از تقاطع توحید بین وحدت روبروی اتو شباهنگ
ماهه 4 اقساط


آجیل تک
قزوین ، خیابان دانشگاه نبش کوچه 23
ماهه 5 اقساط


آجیل پارسیان
قزوین ، خیابان امام جنب سرای پنبه
ماهه 5 اقساط


آجیل و خشکبار صلواتی
قزوین ، قزوین خیابان بلوار شمالی ) مدرس( بالاتر از قنادی نسترن
ماهه 6 اقساط
%
OFF


آجیل خشکباری شهید انصاری
قزوین ، قزوین خیابان شهید انصاری بالاتر از تاکسیرانی
ماهه 6 اقساط


آجیل خشکباری بلوار
قزوین ، قزوین خیابان بلوار شمالی نبش کوچه سعادت
ماهه 6 اقساط


آجیل خشکباری نبش عبیدزاکان
قزوین ، قزوین خیابان امام نبش عبید زاکان
ماهه 6 اقساط


آجیل خشکباری روبه روی عبیدزاکان
قزوین ، قزوین، خیابان امام روبروی کوچه عبید زاکان
ماهه 6 اقساط