منسوجات پارچه و منسوجات
پارچه ثامن
قزوین ، خیابان امام پاساژ صفا
ماهه 10 اقساط


پارچه ترمه
قزوین ، خیابان خیام وسط جنب درمانگاه شفا
ماهه 10 اقساط


پارچه سرای جامعی
قزوین ، قزوین خیابان طالقانی پاساژ زاهدی
ماهه 10 اقساط


پارچه سرای مهرعلیان
قزوین ، قزوین خیابان نادری جنوبی - طبقه زیرین پاساژ مسعود
ماهه 10 اقساط


پارچه سرای ولیعهدی
قزوین ، قزوین خیابان فلسطین غربی پاساژ داریوش نبش پاساژ
ماهه 10 اقساط